நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு அரச இணைய விபரக்கொத்து Ministries
அமைச்சுக்கள்

  [ Back ] All | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

கமத்தொழில் அபிவிருத்தி, கமநல சேவைகள் அமைச்சு
www.agrimin.gov.lk
சிறுவர் அபிவிருத்தி‚ பெண்கள் வலுவூட்டுகை அமைச்சு
www.childwomenmin.gov.lk
நிர்மாணத்துறை‚ பொறியியல் சேவைகள் அமைச்சு
www.houseconmin.gov.lk
கலாசார அலுவல்கள் மற்றும் தேசிய மரபுரிமை அமைச்சு
www.cultural.gov.lk
விடிவு பாதுகாப்பு அமைச்சு - இலங்கை
www.defence.lk
அனர்த்த முகாமைத்துவம் மற்றும் மனித உரிமைகள் அமைச்சு
www.disastermin.gov.lk
கல்வி அமைச்சு
www.moe.gov.lk
நிதி‚ திட்டமிடல் அமைச்சு
www.treasury.gov.lk
கடற்தொழில், நீரியல் வளங்கள் அமைச்சு
www.fisheries.gov.lk
Ministry of Foreign Employment Promotion And Welfare
www.foreignemploymin.gov.lk
சுகாதார அமைச்சு
www.health.gov.lk
உயர்கல்வி அமைச்சு
www.mohe.gov.lk
துறைமுகங்கள்‚ விமான சேவைகள் அமைச்சு
www.mohsl.gov.lk
சுதேச வைத்திய அமைச்சு - இலங்கை
www.indigenousmedimini.gov.lk
கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அமைச்சு
www.industry.gov.lk
நீர்ப்பாசன‚ நீர் முகாமைத்துவ அமைச்சு
www.irrigationmin.gov.lk
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn