நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு அரச இணைய விபரக்கொத்து Departments
திணைக்களங்கள்

  [ Back ] All | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

குடிவரவு‚ குடியகல்வு திணைக்களம்
www.immigration.gov.lk
இறக்குமதி ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பாடுத் திணைக்களம்
www.imexport.gov.lk
கைத்தொழில் திணைக்களம் (மேல்மாகாணம்)
www.industries.wp.gov.lk
இலங்கை உள்நாட்டு இறைவரி
www.inlandrevenue.gov.lk
இலங்கை நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்
www.irrigation.gov.lk
தொழில் திணைக்களம்
www.labourdept.gov.lk
காணி ஆணையாளர் நாயகத்தின் திணைக்களம்
www.landcom.gov.lk
காணி உரிமை நிர்ணய திணைக்களம்
www.landsettledept.gov.lk
முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களம்
www.treasury.gov.lk/BOM/msd/index.htm
அளவைக்கூறுகள்‚ நியமங்கள் சேவைகள் திணைக்களம்
www.measurementsdept.gov.lk
வளிமண்டலவியல் திணைக்களம்
www.meteo.gov.lk
போக்குவரத்து திணைக்களம்
www.motortraffic.gov.lk
முஸலிம் சமய பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களம்
www.muslimaffairs.gov.lk
தேசிய சுவடிகள் திணைக்களம்
www.archives.gov.lk
தேசிய தாவரவியல் பூங்காக்கள் திணைக்களம்
www.botanicgardens.gov.lk
தேசிய வரவு செலவுத்திட்ட திணைக்களம்
www.treasury.gov.lk
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn