நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு திறந்த தரவு தரவு பெயர்ப்பட்டியல்

தரவுத் தொகுப்பு

வெளியீட்டாளர் மூலம்

பகுப்பினூடாக

முக்கிய வார்த்தை

தரவுதொகுப்புகள் : 89 வெளியீட்டாளர்கள் : 9 முடிவுகள் 1-15 / 89 பக்கம் 1 / 6
பெயர் பகுப்பு வெளியீட்டாளர் வகைகள் தரவிறக்கவும்
Revenue Licenses Issued in Western Province 2012 Motor Vehicles Western Province Department of Motor traffic (WP DMT)   
Emission test passed vehicles - location wise in western province 2012 Motor Vehicles Western Province Department of Motor traffic (WP DMT)   
New vehicles registered by class of vehicles, Year and District 2008-2012 Motor Vehicles Department of Motor Traffic   
New vehicles registered by class of vehicles and type of fuel used 2008-2012 Motor Vehicles Department of Motor Traffic   
Departures for Foreign Employment through Private Sources & Through Agencies 1997 - 2012 Employment SLBFE   
Departures for Foreign Employment by Manpower Level 1994 - 2012 Employment SLBFE   
Departures for Foreign Employment 1986 - 2012 Employment SLBFE   
Road Accident Data by Vehicle type - 2012 Road Accident Sri Lanka Police   
Road Accident Data by Vehicle type - 2011 Road Accident Sri Lanka Police   
Road Accident Data by Vehicle type - 2010 Road Accident Sri Lanka Police   
Road Accident Data by Severity of Injuries - 2012 Road Accident Sri Lanka Police   
Road Accident Data by Severity of Injuries - 2011 Road Accident Sri Lanka Police   
Road Accident Data by Severity of Injuries - 2010 Road Accident Sri Lanka Police   
Crime Data 2012 Crime Sri Lanka Police   
Crime Data 2011 Crime Sri Lanka Police   
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn