1919 ඔස්සේ රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්‍ද්‍රය අමතන්න

තොරතුරු සැපයීම සඳහා සහ රජයේ සේවාවන් ලබාගන්නේ කෙසේද යන්න දැන ගැනීම සඳහා ඇති පොදු ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය රජයේ තොරතුරු කේන්‍ද්‍රය (රා.තො.කේ.) වේ. රජයේ තොරතුරු සැපයීමට සහ ලබාගැනීමට අමතරව ඕනෑම රජයේ ආයතනයක් පිළිබඳ පැමිණිලි හෝ දුක්ගැනවිලිද ඔබට ර.තො.කේ. වෙත ඉදිරිපත් කළ හැක. තවද, ඉ-සේවා සේවා සහ අංඛිත අතරමැදි සේවා ලබා දෙන උපකාරක කවුළුවක කාර්යභාරයද රා.තො.කේ. ඉටු කරයි.

රා.තො.කේ. 2007 දී ස්ථාපිත කරනු ලැබූ අතර අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් අතින් උත්සවශ්‍රීයෙන් විවෘත විය.

ආයතන 191 ක් මගින් පිරිනමන සේවා 1439 ක් පිළිබඳව රා.තො.කේන්ද්‍රය තොරතුරු සපයන අතර එය සතියේ දින 7 සිට පැය 14 ක් පුරා භාෂා තුනෙන්ම සේවා සපයයි.

රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්‍ද්‍රයෙන් සෙවාවන් සොයාගැනීමට පහසුකම් සලසා ඇත.

සොයන්න :
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn