ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව පුරවැසියන් හා පදිංචිකරුවන් මුදල් ගෙවීම් සේවා ප්‍රවාහන සහ ගමනාගමනය වාහන ආදායම් බලපත්‍රය

"වාහන ආදායම් බලපත්‍රය " ඉ-සේවාව ලබා ගන්නේ කෙසේද


"වාහන ආදායම් බලපත්‍රය " ඉ-සේවාව ලබා ගැනීමට පරිශීලකයා ප්‍රථමයෙන් ලංකා ද්වාරයට පිවිසිය යුතුය.

ලංකා ද්වාරයෙහි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ එමගින් සේවාවක් ලබාගන්නා ආකාරය පිළිබඳ උපදෙස් මාලාව කියවන්න.

ඔබ දැනටමත් ලංකා ද්වාරයෙහි ලියාපදිංචි පරිශීලකයෙක් නම් කරුණාකර "වාහන ආදායම් බලපත්‍රය " ඉ-සේවාව භාවිතයෙන් ලංකා ද්වාරයට පිවිසෙන්න.

"වාහන ආදායම් බලපත්‍රය " ඉ-සේවාව ලබා ගන්නා අකාරය පිළිබඳ ඉදිරිපත් කිරීම (presentation) ඔබට නැරඹිය හැකිය

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn