තොරතුරු සේවා     මුදල් ගෙවීම් සේවා
ආයෝජන සහ කර්මාන්ත
ආයෝජන අවස්ථා සොයන්න.
Inquires to Industrial Development Board
ර‍ජයේ සුරැකුම්පත් ගිණුම් දරන්නන්ට ඔවුන්ගේ ආයෝජන කිසිවක් හෝ වේ නම් ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගැනීමට හැකියාව ලබාදෙමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ලංකා සිකියෝ(ර්) නෙට් නමින් ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දී තිබේ
ප්‍රතිසම්පාදන මාර්‍ග නිර්දේශය සහ අත්පොත ලබා ගන්න.
පාඨමාලා / පුහුණු වැඩසටහන් / වැඩමුළු සදහා අන්තර්ජාලය හරහා ලියා පදිංචි වන්න.
Facilitate to search Products of Desired Category filtered by District/Description
ශ්‍රී ලංකාවේ සියළු සු.ම.ව. නිෂ්පාදන බැලීමට පහසුකම් සපයයි


Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn