ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අනේවාසිකයින් මුදල් ගෙවීම් සේවා

ඉ-සේවාවන් සොයන්න

සේවාව හෝ ආයතනය
ගමනාගමනය සහ විවේකය
කාසිල නෝට්ටු සහ ප්‍රකාශන මිල දී ගැනීම‍ට පහසුකම් සපයා ඇත.
පුරවැසිභාවය සහ වීසා
වීසා සඳහා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අයදුම් කරන්න. නිවාඩුවක් ගත කිරීමට, කෙටි ව්‍යාපාරික සංචාරයකට බලාපොරොත්තු වන සංචාරකයන් හෝ ශ්‍රී ලංකාව හරහා සංක්‍රමණය වීමට සැලසුම් කරන්නන්ට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට පෙර වි.ස.අ. ලබාගැනීමට අයදුම් කළ යුතුය.
ශ්‍රී ලංකාවට එන්න
සංචාරකයන්ගේ පහසුව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට ගුවන් ගමන් මාර්ගගතව වෙන්කරවා ගැනීම සදහා ශ්‍රී ලංකා සංචාරක මණ්ඩලය, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය සහ මිහින් ලංකා සමග එක්ව අවස්ථාව ලබාදෙයි
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn