ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ව්‍යාපාරික මුදල් ගෙවීම් සේවා

ඉ-සේවාවන් සොයන්න

සේවාව හෝ ආයතනය
ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය
සමාගම් නමක් සඳහා ඉල්ලිම් කිරීමට පහසුකම් සපයයි
සහතික සහ බලපත්‍ර
නැව් නියෝජිත බලපත්‍රයේ නි‍යෝජිතයන් සංඛ්‍යාව වැඩිකිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම
නව බහාලුම් මෙහෙයුම්කරු බල පත්‍රයක් සඳහා හෝ බලපත්‍රය අළුත් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම
නැව් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනකරු සහ NVOCC බල පත්‍රය සඳහා හෝ බලපත්‍රය අළුත් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම
නව නැව් නියෝජිත බල පත්‍රයක් සඳහා හෝ බලපත්‍රය අළුත් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම
යාත්‍රා අනුව බල පත්‍ර ඉල්ලුම් කරන්න
වාණිජ සංවිධාන
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ‍කෞතුගාරයෙන් භාණ්ඩ මාර්ගගත මිල දී ගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න.
භාණ්ඩ අන්තර්ජාලයෙන් මිල දී ගන්න.
ටෙන්ඩර ලේඛන මිල දී ගන්න.
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn