தகவல் சேவைகள்     சேவைகள், மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி
சேவைகள்
தபால் பிரிவின் பிரகாரம் தபால் குறியீட்டையும் தபால் அலுவலகத்தையும் பற்றிய தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ள அல்லது தபால் குறியீடு தெரிந்தால் விபரங்களை அறிந்துகொள்வதற்கு தேடுவதற்கு அனுமதிக்கிறது.
புதிய காலநிலை தகவலைப் பார்க்கவும்.
பிராந்திய அலுவலகங்களின் தொடர்புகொள்ளும் விபரங்களை காட்சிப்படுத்துக.
காணி சுவீகரிப்பு மீளாய்வு சபையிலிருந்து பெறப்பட்ட திட்ட தொடர்பு இலக்கம்/திட்ட இலக்கம் மற்றும் காணித்துண்டு இலக்கம் என்பவற்றினால் மீளாய்வு விசாரணை திகதியை தேடுக
சூரியன் சந்திரன் உத்திக்கும் நேரத்தைப் பார்க்கவும்.

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn