ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ඉ - සේවා යටිතළ පහසුකම්
තොරතුරු සේවා     මුදල් ගෙවීම් සේවා
යටිතළ පහසුකම්
මහවැලි අධිකාරිය මගින් පාලනය වන ජලාශ 18ක ජල මට්ටම් තොරතුරු කෙටි පණිවුඩ මගින් ගබා ගත හැක.
අංක 1987ට කෙටි පණිවිඩයක් එවීම මගින් සි‍ය විදුලි බිලේ අළුත්ම ශේෂය සහ ඔවුන්ගේ මාසික විදුලි බිල්පතේ මුදල් ප්‍රමාණය පාරිභෝගිකයන්ට දැන් දැනගැනීමට හැකිය.
අන්තර්ජාලය හරහා දුරකථන බිල්පත් ගෙවීමේ පහසුකම සපයා ඇත.
අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ජල බිල්පත් ගෙවීමේ පහසුකම සපයා ඇත.
ශ්‍රී ලංකාවේ ජල සම්පත් පිළිබඳ ජලයේ ගුණත්වය / ලබාගත හැකි බව පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගන්න
‍මෙම කෙටි පණිවිඩ සේවාව මගින් හදිසි විදුලි විසන්ධිවීම්, බිල්පත් ගෙවීම් ආදිය පිළිබඳව පාරිභෝගිකයන්ට දැනුම් දෙන අතර ඔවුන්ගේ බිල්පත්, හදිසි විදුලි බිඳවැටීම්, විදුලි සම්බන්ධතා සහ විසන්ධිවීම් සහ ඔවුන්ගේ විදුලි බිල්පත්වලට අදාළ අනෙකුත් සියළු අවශ්‍යතා පිළිබඳ විමසීම් සිදුකළ හැකිය
ලියාපදිංචිවී ඔබේ විදුලි ගිණුම් තොරතුරු බලන්න
ජල පාරිභෝජනය සදහා අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීමට පහසුකම් සැපයීම සහ පැරණි ජල බිල්පත් සහ ගෙවීම් විස්තර බැලීම

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn