ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ඉ - සේවා සමාජ සුභ සාධනය
තොරතුරු සේවා     මුදල් ගෙවීම් සේවා
සමාජ සුභ සාධනය
සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට යොමුකළ ඇයදුම්පතේ තත්තවය පරීක්ෂා කිරීම.
නිශ්චිත ආබාධිතබවක් සහිත පුද්ගලයින් සඳහා‍ යෝග්‍ය පුහුණු පාඨමාලා සෙවීමට පහසුකම් සපයයි

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn