ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ඉ - සේවා පරිපාලනය
තොරතුරු සේවා     මුදල් ගෙවීම් සේවා
පරිපාලනය
Directory of Members in Parliament of Sri Lanka
තෝරාගත් පළාත, දිස්ත්‍රික්කය, ආසන්නතම ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශය අනුව ග්‍රාම නිලධාරි විස්තර සොයාගැනීමට පහසුකම් සපයයි
ගම් මට්ටම දක්වා නිශ්චිත ස්ථාන කේත හඳුනා ගැනිමට හැකියාව ලබා දෙයි
මෙම ස්ථාන මාරු දත්ත පද්ධතියට ඔබේ ස්ථාන මාරු විස්තර එක්කිරීමට මෙන්ම අනෙක් අය විසින් දත්ත පද්ධතියට එක්කරන ලද ස්ථාන මාරු ඉල්ලීම් බැලීමට හැකියාව ඇතිකරයි
තෝරාගත් වර්ෂය සහ වර්ගය සහ මූල පදය අනුව රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ සෙවීමට පහසුකම් සපයයි
රා.ප.අමාත්‍යංශයට/ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවලට/ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට සම්බන්ධ ඔබේ දුක්ගැනවිලි ඉදිරිපත් කළ හැක
අදාළ කාණ්ඩය යටතේ රාජ්‍ය සේවය සඳහා විමසීම් ඉදිරිපත් කිරීමේ පහසුකම සපයා ඇත

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn