ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ඉ - සේවා බැංකු හා ව්‍යාපාරික
තොරතුරු සේවා     මුදල් ගෙවීම් සේවා
බැංකු හා ව්‍යාපාරික
දිනපතා භාණ්ඩ මිල විචල්‍යයන් ප්‍රස්තාරික සහ වගු ස්වරූපයෙන් ප්‍රදර්ශනය කර ඇත
සාමාන්‍ය උන්නතාංශ තේ මිල පිලිබඳ විමසීම් කරන්න.
ලංකා ඛණිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ප්‍රකාශිත ටෙන්ඩර් තොරතුරු බා ගන්න
අන්තර්ජාලය හරහා සාධාරණ තේ මිල ලබාගැනීමට පහසුකම් සපයා ඇත.
ජා.හැ.අංකය./ බලපත්‍ර අංකය මගින් තේ සහනාධාර තොරතුරු සොයාගැනීමට පහසුකම් සපයයි.
රජයේ කර්මාන්තශාලාවෙන් අන්තර්ජාලය හරහා නිෂ්පාදන ඇනවුම් කිරීම.
තේ නාමාවලිය පරිශීලනයෙන් තේ ව්‍යාපාරය‍ ආශ්‍රිත තොරතුරු ‍සොයා ගත හැක.
තේ මිල පිළිබද තොරතුරු ලබා ගත හැක.
ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදන වර්ග බලන්න සහ විමසීමක් එවීමේ පහසුකම් සපයා ඇත.
අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩවල වෙළදපල මිල ගණන් බලන්න.
ආයුර්වේද ඖෂධ අමුද්‍රව්‍යවල තොරතුරු බලන්න.
Regulated Price for LP Gas, Cement Chicken And Full Cream Milk powder
Regulated Price for LP Gas, Cement Chicken And Full Cream Milk powder
වත්මන් රබර් මිල ‍ලබා ගැනීමට පරිශීලකයන්ට ඉඩ දෙන අතර වර්ෂය, මාසය සහ දිනය අනුව පැරණි රබර් මිල ගණන් ලබා ගැනීමට ද හැක.
සතිපතා භාණ්ඩ මිල විචල්‍යයන් ප්‍රස්තාරික සහ වගු ස්වරූපයෙන් ප්‍රදර්ශනය කර ඇත

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn