நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு பிரசைகளும் வதிவோரும் தகவல் சேவைகள் ஊடாடும் சேவைகள் சான்றிதழ் மற்றும் அனுமதிப்பத்திரம்
தகவல் சேவைகள்     சேவைகள், மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி
சான்றிதழ் மற்றும் அனுமதிப்பத்திரம்
தெரிவுசெய்யப்பட்ட வாகன வகைக்கான கடையசியாக வழங்கப்பட்ட வாகன பதிவு எண்ணைப் பார்ப்பதற்கு வசதிப்படுத்துகிறது.
பல்வேறு வகைகளின் கீழ் இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்துக்கு (இ.வெ.வே.வா.ப) பதிவுசெய்யப்பட்ட முகவர் நிலையங்களும் முகவர் விண்ணப்பதாரிகளும் கொடுப்பனவுகளைச் செலுத்துவதற்கு வசதிப்படுத்துகிறது.
கப்பல் முகவர் உத்தரவுபத்திர முதல்வர்களை சேர்த்துக்கொள்வதற்கான கோரிக்கை.
புதிய அல்லது புதுப்பிக்கும் கொள்கலன் இயக்குனர் உத்தரவுபத்திரத்திற்கான கோரிக்கை
புதிய அல்லது புதுப்பிக்கும் கப்பற் சரக்கு கொண்டுபோவோர் உத்தரவுபத்திரத்திற்கான கோரிக்கை மற்றும் NVOCC உத்தரவுபத்திரம்.
புதிய அல்லது புதுப்பிக்கும் கப்பல் முகவர் உத்தரவுபத்திரத்திற்கான கோரிக்கை
கப்பல் போக்குவரத்து உத்தரவுபத்திரம் வழங்குவதற்கான கோரிக்கை

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn