ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ඉ - සේවා වෙනත්
තොරතුරු සේවා     මුදල් ගෙවීම් සේවා
වෙනත්
මෙහෙයුම් පද්ධති අනුකූල බාගත හැකි සිංහල සහ දෙමළ අකුරු ස්ථාපන කට්ටලය
ලියාපදීංචිභාෂා පහසුකාරකයන් සොයාගනියි
අදාළ කාණ්ඩය යටතේ පාරිභාෂික වචන සොයයි
සිංහල-දෙමළ-ඉංග්‍රීසි ශබ්ද කෝෂයෙන් වචන සොයා ගත හැක
දී ඇති විභාග අංකයක් සඳහා රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගයේ ප්‍රතිඵල සොයයි
දිස්ත්‍රික්ක, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල අනුව වලංගු බලපත්‍ර විස්තර සොයා බැලීමටපරිශීලනයට පහසුකම් ලබා ගැනීම

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn