நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு வதியாதோர் ஊடாடும் சேவைகள் ஊடாடும் சேவைகள் பிரயாணமும் ஓய்வும்
தகவல் சேவைகள்     சேவைகள், மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி
பிரயாணமும் ஓய்வும்
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் விநியோகிக்கப்படுகின்ற நாணயங்களை, நாணயத்தாள்களை அல்லது வெளியீடுகளை வாங்குவதற்கு வசதிப்படுத்துதல்
இலங்கையில் தங்கியிருப்பதற்கு தங்குமிடத்தைக் கண்டுபிடிக்கவும்.
இலங்கையில் அதிகரித்துவருகின்ற உல்லாச பயணிகளின் வருகையைத் தொடர்ந்து இலங்கை உல்லாச பிரயாண சபை வீடுகளில் தங்கும் வசதிகள், பங்களாக்கள், வாடகை வீடுகள்/ வாடகை சொகுசு இல்லங்கள் என்பவற்றில் தங்குவதை ஊக்குவிக்குமுகமாக சலுகை நிகழ்ச்சித்திட்டமொன்றை நடைமுறைப்படுத்துக疹䝴疽

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn