நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு பிரசைகளும் வதிவோரும் தகவல் சேவைகள் ஊடாடும் சேவைகள் தொழில்களும் திறமைகளும்
தகவல் சேவைகள்     சேவைகள், மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி
தொழில்களும் திறமைகளும்
ஊ.சே.நி கணக்கிலிருந்து நிதியம் கோரப்பட்டிருந்தால் மீளச் செலுத்தும் விபரங்களைப் பரிசோதிக்க வசதிப்படுத்துகிறது.
தேசிய அடையாள அட்டை விண்ணப்பத்தின் நிலையைப் பரிசோதிக்க அனுமதிக்கிறது.
வெளிநாட்டு நட்டஈட்டு நிiலையைப் பரிசோதிக்க பொதுமக்களுக்கு வசதிப்படுத்துக.
உங்களுடைய தொழில் செய்யும் இடத்தை மாற்றுவதற்கு/ தொழிலை ஆரம்பிப்பதற்கு தொழில் வங்கி தகவல் வழங்குகிறது.
சம்பந்தப்பட்ட நிலையங்களால் நடாத்தப்படுகின்ற தொழில்நுட்ப கல்வி மற்றும் பயிற்சி நெறிகளைக் கண்டுபிடித்தல்.
தொழில்நுட்ப கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிலையங்களால் நடத்தப்படுகின்ற பாடங்களுக்கான இணையவழி பதிவு.
தேவையான தகைமைகளுடன் நிறுவன ரீதியான தொழில் வாய்ப்புகளை சமர்ப்பிக்கவும்.
இலங்கை மத்திய வங்கியில் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ள ஒரு ஊ.சே.நி. அங்கத்தினரின் விபரங்களை பார்ப்பதற்கு மாற்றுவதற்கு வசதிப்படுத்ததல்.
ஊழியர் சேமலாப நிதிய கணக்கிலிருந்து பெறப்பட்ட வீடமைப்பு கடன் சம்பந்தமான விபரங்களைப் பார்க்க அனுமதிக்கிறது.
ஊ.சே.நி அங்கத்தினர் கணக்கு விபரங்களைப் பார்ப்பதற்கு அனுமதிக்கிறது.
வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புகளுடன் தொடர்புபட்டதாக நடத்தப்பட்ட பரீட்சைகளின் பெறுபேறுகளைப் பார்க்க வசதிப்படுத்துகிறது.
உத்தரவுபெற்ற வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு முகவர் நிலையங்களில் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கின்ற வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புகளைப் பார்க்க வசதிப்படுத்துகிறது.

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn