ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ඉ - සේවා වෙළඳ සහ පාරිභෝගික කටයුතු
තොරතුරු සේවා     මුදල් ගෙවීම් සේවා
වෙළඳ සහ පාරිභෝගික කටයුතු
ලක්ස‍ල භාණ්ඩ අන්තර්ජාලයෙන් මිල දී ගන්න.
දිනපතා පදනමකින් මාළු වෙළඳපොළහි මාළු මිල කඩිනමින් නිවැරදිව තහවුරු කරගැනීම මගින් පාරිභෝගිකයන්ට සිය අයිතින් ආරක්ෂා කරගැනීමට ශ්‍රී ලංකා මාළු මිල ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් යෙදුම හැකියාව ලබා දෙයි. ‍රජයේ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය ඇමතීමෙන්ද (1919) මෙම තොරතුරු ලබාගත හැක. තවද, ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ජංගම දුරකථන හෝ අදාළ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෘදුකාංගය ස්ථාපිත කර ඇති ටැබ් උපකරණ මගින් ද මෙම තොරතුරු ලබාගත හැක.
දිනපතා භාණ්ඩ මිල විචල්‍යයන් ප්‍රස්තාරික සහ වගු ස්වරූපයෙන් ප්‍රදර්ශනය කර ඇත
රබර් දෙපාර්තමෙන්තුවෙන් සපයන රබර් මිල ගණන් බලන්න.
කෙ‍ටි පනිවුඩ හරහා නවතම උන්තාංශ සාමාන්‍ය මිල ලබාගැනීමට ඉඩ දෙයි
අන්තර්ජාලය හරහා සාධාරණ තේ මිල ලබාගැනීමට ඉඩ ලබාදෙයි
වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව පීළිබඳ විමසීම් ඉදිරිපත් කිරීමට පහසුකම් සපයයි
තෝරාගත් වර්ගය අනුව තේ මිල බැලීමට පහසුකම් සපයයි
සතිපතා භාණ්ඩ මිල විචල්‍යයන් ප්‍රස්තාරික සහ වගු ස්වරූපයෙන් ප්‍රදර්ශනය කර ඇත

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn