ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ඉ - සේවා අධ්‍යාපන
තොරතුරු සේවා     මුදල් ගෙවීම් සේවා
අධ්‍යාපන
අදාළ ගාස්තුව අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීමේ පහසුව සහිතව විභාග සහතික සඳහා මාර්ගගත ඉල්ලීම්
අදාළ ගාස්තුව අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීමේ පහසුව සහිතව අ.පො.ස -සා.පෙ. සහ අ.පො.ස- උ.පෙ. උත්තර පත්‍ර නැවත පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඉල්ලීම්

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn