நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு வதியாதோர் ஊடாடும் சேவைகள் ஊடாடும் சேவைகள் பிரசாவுரிமை மற்றும் விசா
தகவல் சேவைகள்     சேவைகள், மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி
பிரசாவுரிமை மற்றும் விசா
இலங்கைக்கு விடுமுறையைக் கழிக்க வருகின்ற உல்லாச பயணி அல்லது குறுகிய வியாபார விஜயத்தை மேற்கொள்கின்றவர் அல்லது இடைவரு பயணி இலங்கைக்கு வருவதற்கு முன்னர் நுவுயு ஒன்றுக்கு விண்ணபப்pத்து பெறவேண்டும்.
விண்ணப்ப இலக்கத்தை வழங்குவதன்மூலம் உங்களுடைய விண்ணப்பத்தின் நிலையைப் பரிசோதிக்க வசதிப்படுத்ததல்.

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn