තොරතුරු සේවා     මුදල් ගෙවීම් සේවා
පුරවැසිභාවය සහ වීසා
වීසා සඳහා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අයදුම් කරන්න. නිවාඩුවක් ගත කිරීමට, කෙටි ව්‍යාපාරික සංචාරයකට බලාපොරොත්තු වන සංචාරකයන් හෝ ශ්‍රී ලංකාව හරහා සංක්‍රමණය වීමට සැලසුම් කරන්නන්ට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට පෙර වි.ස.අ. ලබාගැනීමට අයදුම් කළ යුතුය.
හැඳුනුම්පත් ඉල්ලුම්පත් අංකය සැපයීම මගින් ඔබේ ඉල්ලුම්පත් තත්වය පිරික්සා බැලිමට පහසුකම් සපයයි

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn