තොරතුරු සේවා     මුදල් ගෙවීම් සේවා
ආයෝජන සහ කර්මාන්ත
ආයෝජන අවස්ථා සොයන්න.
Inquires to Industrial Development Board
ර‍ජයේ සුරැකුම්පත් ගිණුම් දරන්නන්ට ඔවුන්ගේ ආයෝජන කිසිවක් හෝ වේ නම් ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගැනීමට හැකියාව ලබාදෙමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ලංකා සිකියෝ(ර්) නෙට් නමින් ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දී තිබේ
රජයේ කර්මාන්තශාලාවෙන් අන්තර්ජාලය හරහා නිෂ්පාදන ඇනවුම් කිරීම.
ප්‍රතිසම්පාදන මාර්‍ග නිර්දේශය සහ අත්පොත ලබා ගන්න.
පාඨමාලා / පුහුණු වැඩසටහන් / වැඩමුළු සදහා අන්තර්ජාලය හරහා ලියා පදිංචි වන්න.
Facilitate to search Products of Desired Category filtered by District/Description
ශ්‍රී ලංකාවේ සියළු සු.ම.ව. නිෂ්පාදන බැලීමට පහසුකම් සපයයි

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn