நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு பிரசைகளும் வதிவோரும் தகவல் சேவைகள் ஊடாடும் சேவைகள் முதலீடுகள் மற்றும் கைத்தொழில்கள்
தகவல் சேவைகள்     சேவைகள், மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி
முதலீடுகள் மற்றும் கைத்தொழில்கள்
கைத்தொழில் அபிவிருத்திச் சபை பற்றிய விசாரணைகள்
அரசாங்க பிணைப்பொறுப்புகள் வைத்திருப்பவர்களின் முதலீடுகள்பற்றிய தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ள இலங்கை மத்திய வங்கி இலங்கை பிணைப்பொறுப்பு வலையமைப்பு என்ற ஒரு முறைமையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
அரசாங்கத் தொழிற்சாலையில் உற்பத்திகள் கட்டளையிடுக - கடை, வண்டியில் சேர்த்தல் மற்றும் கட்டளை அனுப்புதல்
முயன்றுபெறும் வழிகாட்டல்களையும் கையேடுகளையும் வழங்குக
பாடநெறிகள்/பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்/செயலமர்வுகள் என்பவற்றுக்கான இணையவழி பதிவுசெய்வதற்கு வசதிப்படுத்துக.
மாவட்ட/விபரக்குறிப்பு என்பவற்றினால் தெரிவிக்கப்படுகிற விரும்பிய வகைகளின் உற்பத்திகளைத் தேடுவதற்கு வசதிப்படுத்துக.
இலங்கையின் அனைத்து SMES உற்பத்திகளையும் பார்க்க வசதிப்படுத்துதல்

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn