ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව

ලෝක බැංකුවෙන් ඇ.ඩො. මිලියන 200 ක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සංවර්ධනය සඳහා ලෝක බැංකුවෙන් ඇ.ඩො. මිලියන 200 ක්  

පිළිකා, දියවැඩියාව, වකුගඩු රෝග, මානසික සෞඛ්‍ය ආබාධ වැනි බෝ නොවන රෝග වැඩිවීමේ ප්‍රවණතාවය හා පෝෂණ ගැටලු කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කරමින් ගුණාත්මක සෞඛ්‍ය  ආරක්ෂණයක් තහවුරු කිරීම රජයේ පස් අවුරුදු ජාතික සෞඛ්‍ය සංවර්ධන සැලැස්මේ 2013 – 2017 මුලික පදනම වේ. ඒ අනුව රජය පසුගිය වසර කිහිපය තුළදී සෞඛ්‍ය අංශය වෙනුවෙන් වැයකරන ලද ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය ද වසරින් වසර වැඩිකර ඇත. 2010 වසරේදී රුපියල් බිලියන 19 ක් වූ සෞඛ්‍ය අංශය වෙනුවෙන් වැයකරන ලද සමස්ත ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය 2012 වසර වනවිට රුපියල් බිලියන 92 දක්වා වැඩිකර ඇත. 2013 වසර සඳහා වැයකරන ලද සෞඛ්‍ය අංශයෙහි අයවැය ප්‍රතිපාදනය රුපියල් බිලියන 125 කි. 2014 වර්ෂය සඳහා වෙන්කර ඇති ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 150 ක් වන අතර, මධ්‍ය කාලීන අයවැය රාමුව යටතේ එය රුපියල් බිලියන 160 කට වඩා වැඩිවෙනු ඇත.
සෞඛ්‍ය අංශය වර්ධනය කිරීමේ ලා රජයේ කැපවීම ලෝක බැංකුව විසින් ද හඳුනාගනු ලැබ ඇති අතර, රජයේ සමස්ත සෞඛ්‍ය ආංශික සංවර්ධන වැඩසටහන් වෙනුවෙන් අනුග්‍රහය ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇත.

 ඒ අනුව මන්දපෝෂණය, බෝනොවන රෝග වැළැක්වීම හා පාලනය, මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සහ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය වර්ධනය කිරීම වැනි ක්ෂේත්‍ර ආවරණය කරමින් ඇ.ඩො.මි. 5170 ක පමණ වියදමකින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ජාතික සෞඛ්‍ය සංවර්ධන සැලැස්ම 2013-2017 වෙනුවෙන් ලෝක බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සමායතනය ඇ.ඩො.මි. 200 ක් සෞඛ්‍යම ආංශික සංවර්ධන වැඩසටහන සඳහා ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇත. මෙම මුදල් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ කාර්යසාධන දර්ශකයන්හි ප්‍රගතිය මත පදනම් වෙමින් කොටස් වශයෙන් වියදම් කෙරේ .

මීට අදාළ මූල්‍ය ගිවිසුමට ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර මහතා ද ලෝක බැංකුව වෙනුවෙන් ෆැන්කොයිස් ටිචෙලි ක්ලොට්ස් මහත්මියද  පසුගියදා  අත්සන් කළහ.

විමසුම : www.news.lk

 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn