ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව

ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර ආශ්‍රිත සේවා සඳහා පොදු යාන්ත‍‍‍්‍රණයක්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර ආශ්‍රිත සේවා සඳහා පොදු යාන්ත‍‍‍්‍රණයක් ආරම්භ කරයි. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය පද්ධතියේ කලක සිට පැවති අවශ්‍යතාවක් සපුරාලීමකි. කාඩ්පත් සහ අනෙකුත් ගෙවීම් සඳහා වූ පොදු යාන්ත‍‍‍්‍රණයේ සාමාජිකයින් වූ වාණිජ බැංකුවල සියලුම ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර අතර අන්තර් සම්බන්ධතා සේවාවන් සැපයීම සිදු කරනු ලබන  ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර ආශ්‍රිත සේවා සඳහා වන පොදු යාන්ත‍‍‍්‍රණය , කාඩ්පත් සහ අනෙකුත් ගෙවීම් සඳහා වූ පොදු යාන්ත‍‍‍්‍රණයේ ප්‍රථම අදියර වෙයි. මෙම යාන්ත‍‍‍්‍රණයේ වෙනත් අදියර යටතේ අනාගතයේදී විකුණුම්පල ගෙවීම් යන්ත්‍ර ගණුදෙනු ,ජංගම ගෙවීම් සහ අනෙකුත් විද්‍යුත් සුළු පරිමාණ  ගෙවීම් සඳහා තාක්ෂණික සැකසුම් සිදු කරනු ඇත.

ලංකා බැංකුවේ සහ මහජන බැංකුවේ ස්වයංක්‍රීය ටේලර් යන්ත්‍ර 900 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඈඳමින්  ස්වයංක්‍රීය ටේලර් යන්ත්‍ර ආශ්‍රිත සේවා සඳහා  වූ පොදු යාන්ත‍‍‍්‍රණය ඊයේ (23) අරඹන ලද බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි. එම බැංකු දෙකෙහි  ස්වයංක්‍රීය ටේලර් යන්ත්‍ර කාඩ්පත් හිමි ගණුදෙනුකරුවන්ට  එම බැංකුවල ඕනෑම ස්වයංක්‍රීය ටේලර් යන්ත්‍රකින් මුදල් ගැනීමට සහ ශේෂ පරීක්ෂාවන් කර ගැනීමට මෙමගින් අවස්ථාව ලැබෙයි.

සිය ස්වයංක්‍රීය ටෙලර්  යන්ත්‍ර මෙහෙයුම් පද්ධතියේ අවශ්‍ය වෙනස්කම් සම්පූර්ණ කර අනිකුත් වාණිජ බැංකු ප්‍රාථමික සාමාජිකයින් ලෙසත් ,මූල්‍ය  ආයතන ද්වීතියික සාමාජිකයින් ලෙසත් මෙම ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර ආශ්‍රිත සේවා සඳහා පොදු යාන්ත‍‍‍්‍රණයට සම්බන්ධවේයැයි අපේක්ෂා කෙරේ. එවැනි අවස්ථාවලදී සාමාජික ආයතනවල ගනුදෙනුකරුවන්ට එම ආයතනවල ඕනෑම ස්වයංක්‍රීය ටෙලර්  යන්ත්‍රයක් මගින් දේශීය ව්‍යවහාර මුදල් වලින් කෙරෙන ගනුදෙණු පහසුවෙන් කර ගත හැකිය.මූල්‍ය පද්ධතියේ ගනුදෙනු කිරීමේ පිරිවැය අඩු කිරීම සහ විදේශ විනිමය පිටට ගලායාම අඩු කිරීම සඳහා ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර ආශ්‍රිත සේවා සඳහා පොදු යාන්ත‍‍‍්‍රණය මගින් දේශීය ස්වයංක්‍රීය ටෙලර්  යන්ත්‍ර  මෙහෙයුම් පද්ධතිය කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායි ලෙස උපයෝගි කර ගැනීමට ක්‍රමවේදයක් සපයයි.

විමසුම : www.news.lk

 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn