ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව භාෂා මෙවලම්

සිංහල හා දෙමළ යුනිකෝඩ්

ශ්‍රී ලංකාවේ  රාජ්‍ය  භාෂාවන් වන සිංහල හා දෙමළ භාෂා පරිගණක කටයුතු සඳහා භාවිතා කිරීම පිණිස සිංහල හා දෙමළ යුනිකෝඩ් කේතන ක්‍රමය භාවිතා කෙරේ.  රාජ්‍ය අංශයේ සියලු පරිගණක කටයුතු සඳහා අනිවාර්යයෙන් ම සිංහල හා දෙමළ යුනිකෝඩ් කේතන ක්‍රමය භාවිතා කළ යුතු බවට 2009 වසරේ දී අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරන ලදී.  මෙම පිටුවෙන් සිංහල හා දෙමළ යුනිකෝඩ් කේතන ක්‍රමය භාවිතා කරමින් සිංහලෙන් හා දෙමළෙන් පරිගණක භාවිතයට අවශ්‍ය මෙවලම් ලබා ගත හැකි අන්තර්ජාල සබඳතා සපයයි.


සිංහල හා දෙමළ භාෂා සඳහා පරිගණක මෘදුකාංග ලබා ගැනීම
•    සිංහල හා දෙමළ පරිගණක මෘදුකාංග


සිංහල හා දෙමළ වචන දැන ගන්න
•    රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව සම්පාදනය කළ පාරිභාෂික ශබ්ද මාලා
•    ‍‍ත්‍රෛ භාෂා ශබ්දකෝෂය
•    සිංහල සිංහල ශබ්දකෝෂය


සිංහල භාෂා ව්‍යාකරණ පිරීක්සන්න
•    සුබස

යුනිකෝඩ් නොවන අක්ෂරාංග (ෆොන්ට්) මගින් සැකසූ පාඨ යුනිකෝඩ් අක්ෂරවලට (ෆොන්ට්) හැරවීම
•    යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකය (කොළඔ විශ්ව විද්‍යාලයේ පරිගණක පාසල)


සිංහල යතුරු පුවරු
•    විජේසේකර යතුරු පුවරුව
•   කොළඹ සරසවි පරිගණක අධ්‍යනාංශයේ තිරය මත සිංහල යතුරු පුවරුව
•    ගූගල් තිරය මත සිංහල යතුරු පුවරුව
•    සිංහල ඉංග්‍රීසි යතුරු පුවරුව

 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn