ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ආකෘති පත්‍ර, ගැසට් සහ චක්‍ර ලේඛ

රජයේ ආකෘති පත්‍ර

ආකෘති පත්‍ර

රජයේ ආකෘති පත්‍ර ලබා ගැනීමට කරුණාකර රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය වෙබ් අඩවියෙහි ආකෘති පත්‍ර පිටුවට පිවිසෙන්න.

රජයේ ආකෘති පත්‍ර 500 කට වඩා ආකෘති පත්‍ර අතුරින් ඔබට අවශ්‍ය ආකෘති පත්‍ර සොයා ගැනීමටත් බාගත කර ගැනීමටත් ඉඩ සලසා ඇත.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 ජූනි 24 වෙනි සදුදා, 07:54
 
ගැසට් පත්‍ර

රජයේ ගැසට් පත්‍ර බාගත කර ගැනීමට රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්ත්තමේන්තුවෙහි ගැසට් පත්‍ර පිටුවට පිවිසෙන්න

රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්ත්තමේන්තුව

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 ජූනි 24 වෙනි සදුදා, 07:54
 
චක්‍ර ලේඛ
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 ජූනි 24 වෙනි සදුදා, 07:54
 

 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn