ජංගම දුරකථන යෙදුම්

ජංගම දුරකථන යෙදුම්

තැපැල් කේත

ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථනය හෝ ටැබ්(Tab) උපකරණය මගින් ශ්‍රි ලංකවේ ඕනෑම නගරයක පිහිටි තැපැල් කාර්යාලයේ තැපැල් සංකේත අංකය හා දුරකථන අංකය ලබාගත හැක. ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය තැපැල් දෙපාර්තමෙන්තුව හා සම්බන්ධවී මෙම ජංගම දුරකථන යෙදුම සාදා GNU/GPL බලපත්‍රය යටතේ මුදා හැරීම සිදුකර ඇත.

ප්‍රභව කේත (Source code) මෙම ස්ථානයෙන් ලබාගත හැක. https://github.com/KaushalyaKumarasinghe/Postal-Codes-Android-Application

යෙදුම පිළිබද වැඩිදුර තොරතුරු හෝ යෙදුම බාගත කිරිම මෙතනින් ලබා ගන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 ජූනි 24 වෙනි සදුදා, 07:54
 

ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ජංගම අන්තර්ජාල බිහිදොර


දැන් ඔබට ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්මාර්ට් දුරකතනය හෝ ටැබ් උපකරණය භාවිතයෙන් රාජ්‍ය ආයතන ලබා දෙන තොරතුරු හා සේවා ලබා ගත හැක. ඒ සඳහා භාවිතා කළ හැකි ජංගම අන්තර්ජාල බිහිදොර ‍මෙය වේ.  මෙම යෙදුම බාගත කර ගැනීමෙන් පසු එය හරහා ශ්‍රී ලංකා රජය ලබා දෙන සේවා හා තොරතුරු කරා ප්‍රවේශනය සලසන ජංගම අන්තර්ජාල යෙදුම් රාශියක් භාවිතා කළ හැක.

ජංගම අන්තර්ජාල බිහිදොර බාගතකර ගැනීම හා ඒ පිළිබඳ තොරතුරු මෙතැනින් ලබා ගත හැක.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 ජූනි 24 වෙනි සදුදා, 07:54
 

දුම්රිය කාලසටහන් තොරතුරු

මෙම යෙදුම මගින් ඔබට ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ දුම්රිය කාලසටහන්, දුම්රිය ප්‍රමාදයන් සහ ප්‍රවේශපත් මිල ගණන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගත හැක.

ජංගම දුරකතන හරහා තොරතුරු ලබාදීමේ ක්‍රියාමාර්ගය සඳහා ඉ-ස්වාභිමානී 2011 සම්මානයෙන් මෙය උපහාර ලබා ඇත.

එම යෙදුම් බාගතකර ගැනීමට හෝ වැඩිදුර තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා ‍මෙතැන ක්ලික් කරන්න.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 ජූනි 24 වෙනි සදුදා, 07:54
 

ලංකා ධීවර සංස්ථාවේ දෛනික මාළු මිල

ලංකා ධීවර සංස්ථාවේ මාළු මිල ගණන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබාදෙන මෙම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් යෙදුම මගින් දෛනික පදනමින් මාළු වෙළඳ පොළෙහි පවතින නිවැරදි මාළු මිල කඩිනමින් දැග ගත හැක.

රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය (1919) ඇමතීම මගින් ද මෙම තොරතුරු ලබා ගත හැකිය.

ලංකා ධීවර සංස්ථාව සමග එක්ව තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආයතනය විසින් සකස් කර ඇත.

එම යෙදුම් බාගතකර ගැනීමට හෝ වැඩිදුර තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා ‍මෙතැන ක්ලික් කරන්න.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 ජූනි 24 වෙනි සදුදා, 07:54
 

 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn