நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு சுகாதாரம்

ஈ-சுகாதாரம்

 

சுகாதாரம் தொடர்பான அமைப்புகள்

சுவசரிய (Health Net)
http://suwasariya.gov.lk/
Happy Life
http://www.happylife.lk/
Nivārana
http://www.nivarana.lk/
Wedanenasala
http://wedananasala.org/
தொற்று நோய் விஞ்ஞான பகுதி
www.epid.gov.lk

 

ஏனைய சுகாதாரம் தொடர்பான நிறுவனங்கள்

சுகாதார அமைச்சு
www.health.gov.lk
குடும்ப சுகாதார பணியகம்
http://www.familyhealth.gov.lk/
சுகாதாரக் கல்விப் பணியகம்
http://www.healthedu.gov.lk/
தேசிய பாலியல் நோய் எயிட்ஸ் தடுப்பு வேலைத்திட்டம்
http://www.aidscontrol.gov.lk/
Anti Malaria Campaign
http://www.malariacampaign.gov.lk
National Programme for Tuberculosis Control & Chest Diseases
http://203.94.76.60/TBWeb/index.htm
Public Health Veterinary services
http://www.rabies.gov.lk/
Postgraduate Institute of Medicine (PGIM)
http://www.cmb.ac.lk/academic/institutes/pgim/
Foreign Placement Coordinating Centre
http://www.health.gov.lk/fpcc.html
Annual Health Forum Secretariat
http://203.94.76.60/AHF/index.htm
இலங்கை அரச மருந்துகள் கூட்டுத்தாபனம்
http://www.spc.lk/
அரச மருந்துகள் உற்பத்தி கூட்டுத்தாபனம் (SPMC)
http://www.spmclanka.lk
Cosmetics, Devices & Drugs Regulatory Authority Sri Lanka
http://www.cdda.gov.lk/
Food Control Administration
http://203.94.76.60/FOODWEB/index.html
Non Communicable Disease Unit
http://203.94.76.60/NCD/index.php
Sri Lanka Public Health Education Institutes Network
http://www.lankaphein.com/
Medical Research Institute (MRI)
http://www.mri.gov.lk/
Nutrition & Lifestyle (The Official Blog of the Department of Nutrition, Medical Research Institute, Sri Lanka)
http://nutritionmri.blogspot.com/
Medical Faculty of Colombo
http://www.medical.cmb.ac.lk
Medical Faculty of Ragama
http://www.med.kln.ac.lk
Medical Faculty of Sri Jayawardenapura
http://www.sjp.ac.lk/fms/index.html
Medical Faculty of Ruhuna
http://www.ruh.ac.lk/Uni/medicalfaci.shtml
Medical Faculty of Peradeniya
http://www.med.pdn.ac.lk
 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn