ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ඉ - සෞඛ්‍ය

ඉ - සෞඛ්‍ය

 

සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධති

සුවසැරිය
http://suwasariya.gov.lk/
හැපිලයිෆ්
http://www.happylife.lk/
නිවාරණ
http://www.nivarana.lk/
වෙදනැණසල
http://wedananasala.org/
වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය
www.epid.gov.lk

 

සෞඛ්‍ය සේවා ආයතන

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
www.health.gov.lk
පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය
http://www.familyhealth.gov.lk/
සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන කාර්යාංශය
http://www.healthedu.gov.lk/
ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග හා ඒඩ්ස් මර්දන වැඩසටහන
http://www.aidscontrol.gov.lk/
Anti Malaria Campaign
http://www.malariacampaign.gov.lk
National Programme for Tuberculosis Control & Chest Diseases
http://203.94.76.60/TBWeb/index.htm
මහජන සෞඛ්‍ය පශු වෛද්‍ය සේවය
http://www.rabies.gov.lk/
Postgraduate Institute of Medicine (PGIM)
http://www.cmb.ac.lk/academic/institutes/pgim/
Foreign Placement Coordinating Centre
http://www.health.gov.lk/fpcc.html
Annual Health Forum Secretariat
http://203.94.76.60/AHF/index.htm
රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව
http://www.spc.lk/
රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන නීතිගත සංස්‌ථාව
http://www.spmclanka.lk
Cosmetics, Devices & Drugs Regulatory Authority Sri Lanka
http://www.cdda.gov.lk/
Food Control Administration
http://203.94.76.60/FOODWEB/index.html
Non Communicable Disease Unit
http://203.94.76.60/NCD/index.php
Sri Lanka Public Health Education Institutes Network
http://www.lankaphein.com/
වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනය
http://www.mri.gov.lk/
Nutrition & Lifestyle (The Official Blog of the Department of Nutrition, Medical Research Institute, Sri Lanka)
http://nutritionmri.blogspot.com/
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය
http://www.medical.cmb.ac.lk
කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය
http://www.med.kln.ac.lk
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය
http://www.sjp.ac.lk/fms/index.html
රුහුණ විශ්ව විද්‍යාලය
http://www.ruh.ac.lk/Uni/medicalfaci.shtml
පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය
http://www.med.pdn.ac.lk
 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn