ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව පරිසරය හා ආපදා කළමනාකරණය

පරිසරය සහ ආපදා කළමනාකරණය

 

පරිසරය සහ ආපදා කළමනාකරණයට අදාළ රාජ්‍ය ආයතන පහත දැක්වේ.

පරිසරය
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 ජූනි 24 වෙනි සදුදා, 07:54
 
ආපදා කළමනාකරණය
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 ජූනි 24 වෙනි සදුදා, 07:54
 

 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn