நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு இணைய இடைநிலை சேவைகள்

டிஜிட்டல் இடையீட்டு சேவைகள்


ICT எழுத்தறிவு, கணனி பிரவேசம், இணைய பிரவேசம், என்பவற்றில் இலங்கை துரித அதிகரிப்பை சந்தித்துள்ளது.

பின்வரும் வரைபடம் இத்துறையின் துரித முன்னேற்றத்தைக் காட்டுகிறது.

Computer literacy, computer penetration and internet penetration in Sri Lanka
(Source: Department of Census and Statistics - 2012 data is provisional)


எவ்வாறாயினும் இந்த விடயம் மீதான எழுத்தறிவு மிகப்பெரியது என சுட்டிக்காட்டப்பட்டாலும் பிரமிட்டின் அடியில் (BoP) இருக்கின்ற மிக வறிய சமூக பொருளாதார குழுவுக்கு ICT எழுத்தறிவு, கணனியை அல்லது இணையத்தளத்தை அடைய முடியாமையால் அரசாங்கத்தின் டிஜிட்டல் முன்னேற்றத்தின் பயனாளியாக முடியவில்லை (கல்பய மற்றம் சமரஜீவ 2007).

அரசாங்க தகவல் மையம் (GIC) இணையவழியாக கிடைக்கின்ற தகவல்களை அடிப்படை கையடக்க தொலைபேசியை மாத்திரம் வாங்குவதற்கு வசதியிருக்கும் பிரமிட்டின் அடிநிலையில் (BoP) உள்ள மக்களுக்கு ஏன் வழங்குவதில்லை அல்லது இடையீட்டாளராக இருப்பதில்லை என மேற்குறிப்பிட்ட ஆவணத்தில் ஆசிரியர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். கையடக்க தொலைபேசியின் செறிவு மட்டம் 100%ஐ தாண்டியிருப்பதாலும் மிக வறியவர்களும் கையடக்க தொலைபேசியைப் பயன்படுத்துவதாலும் இந்த வாதத்துக்கு வலுவூட்டப்பட்டுள்ளது.

Telephony and Internet Penetration in Sri Lanka

New entrepreneurs have come forward to bridge the gaps in mobile penetration


New entrepreneurs have come forward to bridge the gaps in mobile penetration

 

The GIC call centre thus provides the information available in the Internet (government websites) to people who have no ICT literacy, no access to Internet or can not afford to go to Internet.Therefore, this service category of GIC is called the “Digital Intermediary services” and the demand for such services has been expanded rapidly during last two years. For example during the year of 2012 GIC has provided the Train Schedule information (http://www.gic.gov.lk/gic/index.php?option=com_findnearest&task=train) and Foreign Job Opportunity information (http://applications.slbfe.lk/feb/feo/jsearchnew.asp) which are available through relevant government web based interactive services to 125,518 and 28,389 callers respectively.

டிஜிட்டல் இடையீட்டு சேவைகள்

தற்பொழுது இணையத்தளத்தில் கிடைக்கும் பின்வரும் தகவல்கள் அ.த.மை. (GIC) அழைப்பாளர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன.

#

நிறுவனம்

ஈ- சேவை

1 Airport & Aviation Services (Sri Lanka) Limited

Arrivals Flight Schedule

2 Atomic energy authority

List of Licensed Institutes in the Country (search available by district, city for institutes under 18 categories)

3 Ayurvedic Medical Council

Details of Registered Ayurvedic Medical Council Members

4 Central Bank of Sri Lanka

Current Economic Indicators (Exchange Rates )

5 Department of Animal Production and Health

DAPH Application Status

6 Department of Buddhist Affairs

Buddhist Cultural Temple Directory

7 Department of Examinations

Exam Results

8 Department of Hindu Affairs and Cultural Service,

Hindu Cultural Temple Directory

9 Department of Import Export Control

HS-Code Details

10 Department of Labour

Contact details of District Offices

11 Department of Land Settlement

View status of Title Registration

12 Department of Meteorology

Latest Weather Information

13 Department of Motor Traffic

View ongoing Vehicle Registration Number

14 Department of National Museum

View Museum Visitor Information

15 Department of Official Languages

Find Language Facilitators

16 Department of Official Languages

Exam Results of Language Proficiency

17 Department of Post

Find Postal Codes and Relevant Contact Details

18 Department of Probation and Child Care

Contact details of Child Rights Promoting Officers

19 Department of Public Trustee

Check the Status of Foreign Compensation

20 Department of Railways

Find your Distance and Parcel Transport Cost

21 Department of Register Generals

View Deed Registration Details

22 Department of Registrar of Companies

Request for Company Names

23 Department of Registration of Persons

Check the National Identity Card Application Status

24 Department of Rubber Development

View Rubber Prices

25 Department of Social Services

Search for Training Courses for a specific disability

26 Department of Social Services

Check Status of Application form submitted for a training course

27 Department of Survey

List of licensed surveyors

28 Department of Technical Education and Training

List of Available Training Courses

29
Deyata Kirula

Project monitoring System

30 Government Information Center

Train Schedule for Desired Destination

31 Government Information Center

Find your nearest Police Station

32 Government Information Center

Find a Medical Health Officer

33 Government Information Center

Find a Public Health Inspector

34 Government Information Center

Find a Public Health Midwife

35 Mahaweli Authority of Sri Lanka

View Mahaweli Reservoir Details

36 Mahaweli Authority of Sri Lanka

Inquire Reservoirs Storage Details

37 Merchant Shipping Division

Certificate of Competency Verification

38 Merchant Shipping Division

Performance Certificate Verification

39 Ministry of Parliamentary Affairs

Directory of Parliamentary Ministers

40 Ministry of Public Administration and Home Affaires [ Lanka Gate ]

Identify LIFe Location Code information

41 Ministry of Public Administration and Home Affairs

Add Transfer Requests/ Find Transfer Opportunities

42 Ministry of Public Administration and Home Affairs

Find Grama Niladhari details

43 National Secretariat For Non-Governmental Organizations

Directory of Registered NGOs in Sri Lanka

44 Nenasala Website

Find Nenasala Centers

45 Samurdhi Authority

Samurdhi Bank Directory

46 Southern Provincial Road Passenger Transport Authority

Southern Provincial Bus Schedule

47 Sri Lanka Bureau of Foreign Employment

View Foreign Employment Opportunities

48 Sri Lanka Bureau of Foreign Employment

View Examination Results

49 Sri Lanka Police

Check Police Clearance Certificate Status

50 Sri Lanka Standard Institute

Search Library Books

51 Sri Lanka Standard Institute

Search System Certified Companies

52 Sri Lanka Standard Institute

Search Certified Products

53 Sri Lanka Tea Board

View Tea Price

54 Sri Lanka Tea Board

View Tea Directory

55 Sri Lanka Tea Board

Obtain Reasonable Tea Price

56 Sri Lanka Tea Board

Reasonable Tea Price Inquiry

57 Sri Lanka Tea Board

Obtain Elevational Average Tea Price

58
Sri Lanka Tea Board

Elevational Average Tea Price Inquiry

59 Sri Lanka Tourism Promotion Bureau

Quick Information for Tourists

60 Sri Lanka Tourism Promotion Bureau

Sri Lanka Accommodation

61 Sri Lanka Transport Board

Contact details of Depots

62 Tea Small Holdings Development Authority

Subsidy Information

63 Vocational Training Authority

Full Time Vocational Training Courses

64 Vocational Training Authority

Part Time Vocational Training Courses

65 Water Resources Board

Cost Estimates for Services information

 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn