ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අන්තර්ජාල අතරමැදි සේවා

අන්තර්ජාල අතරමැදි සේවා

ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු තාක්‍ෂණ සාක්‍ෂරතාව, පරිගණක පැතිරයාම හා අන්තර්ජාල භාවිතය ආදියේ සීග්‍ර වර්ධනයක් පසුගිය කාලයේ වාර්තා වූ අතර එම දියුණු වීම් පහත දැක්වෙන ප්‍රස්ථාරයේ දැක්වේ.

 

ශ්‍රී ලංකාවේ 2004 – 2012 දක්වා පරිගණක සාක්‍ෂරතාවය, පරිගණක පැතිර යාම හා අන්තර්ජාල පැතිර යාම
(මූලාශ්‍රය: ජන හා ‍සංඛ්‍යාලේඛණ දෙපාර්තමේන්තුව - 2012 සංඛ්‍යා යාවකාලිකය)

ඉහත අන්දමින් ශ්‍රී ලංකාවේ පරිගණක හා අන්තර්ජාල භාවිතය ඉහළ ගොස් ඇතත් සමාජයේ දිළිඳු බවේ පහළම කෙළවරේ සිටින කණ්ඩායමෙහි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ සාක්‍ෂරතාව ඉතා අඩු අතර ඔවුනට පරිගණක හෝ අන්තර්ජාල පහසුකම් බොහෝ විට නොමැත. එහෙයින් ඉහත දැක්වූ පරිගණක හා අන්තර්ජාල පැතිර යාමේ දියුණුවෙන් ඔවුනට ප්‍රතිලාභයක් අත් නොවේ. මේ පිළිබඳ ව කරුණු පතළ කළ පර්යේෂණ ලේඛණයක් (Galpaya & Samarajeewa 2007) මගින් ද මෙම කරුණු අනාවරණය කොට ඇත.

ලේඛණයේ කර්තෘවරුන් විසින් අන්තර්ජාලයේ ඇති තොරතුරු ලබා ගැනීමට හැකියාව හෝ දැනුම නොමැති ජනයාට රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්‍ද්‍රය විසින් රාජ්‍ය අන්තර්ජාල තොරතුරු දුරකතන හරහා ලබා දීමේ හැකියාව ප්‍රකාශ කොට ඇත.

දැනටමත් 100%ක සංතෘප්ත ජංගම දුරකතන ඝනත්වයක් ඇති ශ්‍රී ලංකාවට අංකිත බෙදුම (digital gap) අවම කිරීමට මෙය කදිම විසඳුමකි.

ශ්‍රී ලංකාවේ දුරකතන හා අන්තර්ජාල පැතිර යාම

සමාජයේ පහල ස්ථරයටම විහිදුන ජංගම දුරකථන භාවිතයසන්නිවේදනයේ හිඩැස පුරවන නව ව්‍යවසාකයින්

 

මෙම සංකල්පය ප්‍රයෝජනයට ගත් රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්‍ද්‍රය දැන් දුරකතන හරහා හා අන්තර්ජාලයේ ඇති රාජ්‍ය තොරතුරු සපයයි. අන්තර්ජාල හා පරිගණක පිළිබඳ දැනුම හෝ එම පහසුකම් නැති ජන කොට්ඨාශය හා තමන් සිටන ස්ථානය අනුව (උදා: ගමනේ යෙදෙන්නන්) අන්තර්ජාලය භාවිතයට පහසුකම් නොමැති පුරවැසියන් මෙයි ප්‍රතිලාභීන් වේ. අන්තර්ජාල භාවිතය නොදන්නා හෝ එයට ලඟා විය නොහැකි පුරවැසියනට අන්තර්ජාලයේ ඇති තොරතුරු ලබා දෙන අතරමැදියා යන අරුතින් යුතුව, මෙම ගණයට වැටෙන තොරතුරු සේවා කොට්ඨාශය “අන්තර්ජාල අතරමැදි සේවා” ලෙස හැඳින්වේ. එම සේවාවල ජනප්‍රියබාවය පසුගිය වසර 2 පුරා ඉතා ඉහළ ගොස් ඇත. උදාරහණ ලෙස අන්තර්ජාලය හරහා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ලබා දෙන අන්තර්ක්‍රියාකාරී සේවාවක් වන දුම්රිය කාලසටහන (උදා: කොළඹ සිට අනුරාධපුරයට යන මී ලඟ දුම්රිය ගම්පහ දුම්රිය පළට පැමිණෙන වේලාව) පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමට 2012 වසර තුල පුරවැසියන් 124,518 දෙනෙකු රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්‍ද්‍රය අමතා ඇත. එසේම ශ්‍රී ලංකා විදේශ නියුක්ති කාර්යාංශය ලබා දෙන අන්ර්ක්‍රියාකාරී අන්තර්ජාල තොරතුරු සේවාවක් වන විදේශ රැකියා පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ පුරවැසියන් 28,389 දෙනෙකු 2012 වසරේ රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්‍ද්‍රය අමතා ඇත.

අන්තර්ජාල අතරමැදි සේවා

ඔබට රාජ්‍ය ‍තොරතුරු කේන්‍ද්‍රය මගින් පහත දැක්වෙන අන්තර්ජාල අතරමැදි සේවා 1919 ඇමතීමෙන් ලබා ගත හැක.

#

Organization

eService

1 Airport & Aviation Services (Sri Lanka) Limited

Arrivals Flight Schedule

2 Atomic energy authority

List of Licensed Institutes in the Country (search available by district, city for institutes under 18 categories)

3 Ayurvedic Medical Council

Details of Registered Ayurvedic Medical Council Members

4 Central Bank of Sri Lanka

Current Economic Indicators (Exchange Rates )

5 Department of Animal Production and Health

DAPH Application Status

6 Department of Buddhist Affairs

Buddhist Cultural Temple Directory

7 Department of Examinations

Exam Results

8 Department of Hindu Affairs and Cultural Service,

Hindu Cultural Temple Directory

9 Department of Import Export Control

HS-Code Details

10 Department of Labour

Contact details of District Offices

11 Department of Land Settlement

View status of Title Registration

12 Department of Meteorology

Latest Weather Information

13 Department of Motor Traffic

View ongoing Vehicle Registration Number

14 Department of National Museum

View Museum Visitor Information

15 Department of Official Languages

Find Language Facilitators

16 Department of Official Languages

Exam Results of Language Proficiency

17 Department of Post

Find Postal Codes and Relevant Contact Details

18 Department of Probation and Child Care

Contact details of Child Rights Promoting Officers

19 Department of Public Trustee

Check the Status of Foreign Compensation

20 Department of Railways

Find your Distance and Parcel Transport Cost

21 Department of Register Generals

View Deed Registration Details

22 Department of Registrar of Companies

Request for Company Names

23 Department of Registration of Persons

Check the National Identity Card Application Status

24 Department of Rubber Development

View Rubber Prices

25 Department of Social Services

Search for Training Courses for a specific disability

26 Department of Social Services

Check Status of Application form submitted for a training course

27 Department of Survey

List of licensed surveyors

28 Department of Technical Education and Training

List of Available Training Courses

29
Deyata Kirula

Project monitoring System

30 Government Information Center

Train Schedule for Desired Destination

31 Government Information Center

Find your nearest Police Station

32 Government Information Center

Find a Medical Health Officer

33 Government Information Center

Find a Public Health Inspector

34 Government Information Center

Find a Public Health Midwife

35 HARTI

Weekly Food Prices

36 HARTI

Daily Food Prices

37 Mahaweli Authority of Sri Lanka

View Mahaweli Reservoir Details

38 Mahaweli Authority of Sri Lanka

Inquire Reservoirs Storage Details

39 Merchant Shipping Division

Certificate of Competency Verification

40 Merchant Shipping Division

Performance Certificate Verification

41 Ministry of Parliamentary Affairs

Directory of Parliamentary Ministers

42 Ministry of Public Administration and Home Affaires [ Lanka Gate ]

Identify LIFe Location Code information

43 Ministry of Public Administration and Home Affairs

Add Transfer Requests/ Find Transfer Opportunities

44 Ministry of Public Administration and Home Affairs

Find Grama Niladhari details

45 Ministry of Technology and Research

View Vidatha Centre Information

46 Ministry of Trade Commerce & Consumer Affairs

Retail Market Price of Commodities

47 Ministry of Trade Commerce & Consumer Affairs

Whole Sale Price of Commodities

48 Ministry of Youth Affairs & Skills Development

Find Training Centers

49 National Secretariat For Non-Governmental Organizations

Directory of Registered NGOs in Sri Lanka

50 Nenasala Website

Find Nenasala Centers

51 Samurdhi Authority

Samurdhi Bank Directory

52 Southern Provincial Road Passenger Transport Authority

Southern Provincial Bus Schedule

53 Sri Lanka Bureau of Foreign Employment

View Foreign Employment Opportunities

54 Sri Lanka Bureau of Foreign Employment

View Examination Results

55 Sri Lanka Police

Check Police Clearance Certificate Status

56 Sri Lanka Standard Institute

Search Library Books

57 Sri Lanka Standard Institute

Search System Certified Companies

58 Sri Lanka Standard Institute

Search Certified Products

59 Sri Lanka Tea Board

View Tea Price

60 Sri Lanka Tea Board

View Tea Directory

61 Sri Lanka Tea Board

Obtain Reasonable Tea Price

62 Sri Lanka Tea Board

Reasonable Tea Price Inquiry

63 Sri Lanka Tea Board

Obtain Elevational Average Tea Price

64 Sri Lanka Tea Board

Elevational Average Tea Price Inquiry

65 Sri Lanka Tourism Promotion Bureau

Quick Information for Tourists

66 Sri Lanka Tourism Promotion Bureau

Sri Lanka Accommodation

67 Sri Lanka Transport Board

Contact details of Depots

68 Tea Small Holdings Development Authority

Subsidy Information

69 Vocational Training Authority

Find Vocational Training Centres

70 Vocational Training Authority

Full Time Vocational Training Courses

71 Vocational Training Authority

Part Time Vocational Training Courses

72 Water Resources Board

Cost Estimates for Services information

 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn