ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ශ්‍රී ලංකාව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රතිපත්ති හා තොරතුරු අංශය ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 2000 දෙසැම්බර් 20 දක්වා වු සංශෝධන ව්‍යවස්ථාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සංශෝධනය ලෙස ක්‍රමවත්ව සකසා ඇත. මෙය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවදී ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තු ලේකම් කාර්යාලය මඟින් 2000 වසරේ ප්‍රකාශිත ව්‍යවස්ථාව මූලික කරගෙන සකසා ඇත.

2001 ඔක්තෝම්බර් මස දක්වා සංශෝධන සහිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ pdf ලේඛනය පාර්ලිමේන්තු ලේකම් කාර්යාලය මඟින් ප්‍රකාශිතය.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනයේ මුල් ආකෘතිය ලේඛනයක් ලෙස වෙබ් පරිශීලකයන්ට පරිශීලනයට අවස්ථාව සලසා ඇත.

[මූලාශ්‍රය:- ශ්‍රී ලංකා නීති තොරතුරු කේන්ද්‍රය www.lawnet.lk]

 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn