ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ජංගම දුරකථන සේවා

ජංගම දුරකථන සේවා

කෙටි පණිවිඩ සේවා

කුඩා ‍තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ සේවාවන්

පළමුවන වන සේවාව

වගා සහනාධාර අවසර පත්‍ර වල තථ්‍ය කාල (Real Time) තොරතුරු කෙටි පණිවුඩ (SMS) මගින් ලබා ගැනීමට අවසර පත්‍රයෙහි දැනට අවසන් කොට ඇති වැඩ කොටස පිළිබදව පරීක්ෂා කිරීම. (මේ පිළිබදව අවසරපත්‍රයෙහි සදහන් කොට ඇත)


Tshdasts{region code} {subsidy number}

දෙවන සේවාව

ව්‍යාප්ති සේවා කෙටි පණිවුඩ (SMS) මගින් ඉල්ලුම් කිරීම

මෙමගින්ව්‍යාප්ති සේවාවක් අවශ්‍ය බව පමණක් ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයට දැනුම් දිය හැක. එම පණිවුඩය ලද වහාම අදාල ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය ඊට අවශ්‍ය කටයුතු කරනු ඇත.

Tshdaadv {regioncode}

තුන්වන සේවාව

තේ ඉඩමේ අදාල පියවර වල වැඩ අවසන් කළ පසු අදාල ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයට කෙටි පණිවුඩ (SMS) මගින් දැනුම් දීම

Tshdains {region code} {subsidy number} {installment number}

සිව්වන සේවාව

වාරික මුදල් බැංකු ගත කල වහාම ඒ බව ස්වයංක්‍රීයව කෙටි පණිවුඩ (SMS) මගින් කුඩා තේ වතු හිමියන්ට දැනුම් දීම.

වාරික මුදල් බැංකු ගත කිරීමෙන් අනතුරුව ඒ බව කෙටි පණිවුඩ මගින් කුඩා තේ වතු හිමියන්ට දැනුම් දෙනු ලැබේ. මේ සදහා අවසර පත්‍රලාභියාගේ ජංගම දුරකතන අංකය හෝ SMS පහසුකම් ඇති ඕනෑම දුරකතන අංකයක් අදාල කාර්යලය වෙත දැනුම් දිය යුතුය.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 ජූනි 24 වෙනි සදුදා, 07:54
 

දුම්රිය කාලසටහන් තොරතුරු

පහත සඳහන් ආකෘතිය භාවිතා කරමින් අංක 1919 ට රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ GovSMS වෙත කෙටි පණිවුඩයක් යැවීම මගින් ජනතාවට දුම්රිය කාලසටහන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගත හැක.

SLRD TRAIN {ආරම්භක දුම්රිය ස්ථානය} {ගමනාන්ත දුම්රිය ස්ථානය}

උදාහරණය:

කොළඹ කොටුව සිට අම්බලන්ගොඩ දක්වා ධාවනය වන දුම්රිය කාලසටහන ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළ යුතු කෙටි පණිවුඩය වන්නේ: “SLRD TRAIN FOT ABA”.

පහත සඳහන් ආකාරයට පිළිතුර ලැබෙනු ඇත:

“Train from Colombo-Fort to Ambalangoda 16:45:00hrs 17:24:00hrs”
මෙයින් අදහස් වන්නේ කොළඹ කොටුවේ සිට අම්බලංගොඩ දක්වා ඇති මී ලඟ දුම්රිය පිටත් වන වේලාවන් වන්නේ ප.ව. 4.45 සහ ප.ව. 5.24 වන බවයි.

දුම්රිය ස්ථාන ලේඛනය / කේත

දුම්රිය ස්ථානයේ නම හෝ අදාළ කේතය භාවිතා කළ හැක. දුම්රිය ස්ථානවල නම් සහ කේත රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්‍ද්‍රය - 1919 ඇමතීමෙන් හෝ රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්‍ද්‍රයේ වෙබ් අඩවියේ GovSMS  පිටුවෙන් එක් එක් දුම්රිය ස්ථානයට  අදාළ කේථය දැන ගත හැක.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 ජූනි 24 වෙනි සදුදා, 07:54
 

ජාතික හැඳුනුම්පතක් සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කළ පසු එහි තත්ත්වය දැනගැනීම

ඔබ විසින් හැඳුනුම්පතක් ලබා ගැනීම සඳහා පුද්ගලයින් ලියාපදිංචිකිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලුම්පත්‍රයක තත්ත්වය ස්ථිර කර දැනගැනීම සඳහා අංක 1919 ට කෙටි පණිවුඩයක් යැවිය හැක. ඒ සඳහා කෙටි පණිවුඩයක් යැවිය යුතු සංකේතය පහත සඳහන් පරිදි වේ:


RPD STS {ඉල්ලුම්පත්‍රයේ අංකය}


උදාහරණය
:

හැඳුනුම්පතක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉදරිපත් කරන ලද අංක NA123456 දරන ඉල්ලුම්පත්‍රයේ තත්ත්වය දැන ගැනීම සඳහා ඉල්ලීම කළ යුතු කෙටි පණිවුඩය වන්නේ: “RPD STS NA123456”.


එහි තත්ත්වය අනුව පහත සඳහන් ආකාර 06 න් එකකින් පිළිතුර ලැබෙනු ඇත.

  • Invalid Application Number  (වලංගු නොවන ඉල්ලුම්පත් අංකයකි)
  • Application Not Received.  (ඉල්ලුම්පත්‍රය ලැබී නැත)
  • Processing (කටයුතු කරමින් පවතී)
  • NIC has been prepared and has to be sent (හැඳුනුම්පත සකස් කර යැවීම සඳහා සූදානම්ව ඇත)
  • NIC has been sent to relevant DS office (හැඳුන්ම්පත අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට යවා ඇත)
  • Application has been returned. (ඉල්ලුම්පත්‍රය ආපසු යවා ඇත)
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 ජූනි 24 වෙනි සදුදා, 07:54
 

පොලිස් වාර්තාවක් සඳහා ඉල්ලුම්කළ විට එහි තත්ත්වය දැනගැනීම

ඔබ විසින් පොලිස් වාර්තාවක් ලබා ගැනීම සඳහා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලුම්පත්‍රයක තත්ත්වය දැනගැනීම සඳහා අංක 1919 ට කෙටි පණිවුඩයක් යැවිය හැක. ඒ සඳහා කෙටි පණිවුඩයක් යැවිය යුතු සංකේතය පහත සඳහන් පරිදි වේ:


PLC CRT {යොමු අංකය}

උදාහරණය:
යොමු අංක 12345/12 දරණ පොලිස් සහතිකයේ තත්ත්වය දැනගැනීම සඳහා ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළ යුතු කෙටි පණිවුඩය වන්නේ:

“PLC CRT 12345/12”.

එම සහතිකය නිකුත්කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ දැනට පවතින අවස්ථාව, සම්පූර්ණ කරනු ලබන සහ තැපැල් කරනු ලබන දිනය, තැපැල් කරන ලද දිනය සහ ලිපිනය එම පිළිතුරෙහි සඳහන් වනු ඇත.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 ජූනි 24 වෙනි සදුදා, 07:54
 

තේ මිල පිළිබඳ තොරතුරු - ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය

සාධාරණ මිල තොරතුරු

තේ වැවිලිකරුවන්ට තේ දළු කිලෝග්‍රෑම් එකක් සඳහා ගෙවනු ලබන මිල සාධාරණ මිල ලෙස අර්ථ දැක්වේ. තේ වැවිලිකරුවන්ගෙන් තේ දළු මිලදී ගනු ලබන කර්මාන්තශාලාව අනුව මෙම මිල නියම කෙරේ.

1 වැනි ක්‍රමය:

SLTB RP {කර්මාන්තශාලා සංකේතය}

කළුබෝවිටියාන කර්මාන්තශාලාවේ (කර්මාන්තශාලා සංකේතය: BF188) අලුත්ම සාධාරණ මිල දැන ගැනීම සඳහා ඉල්ලීම ඉදිරිපත්කළ යුතු කෙටි පණිවුඩය වන්නේ

SLTB RP BF0188

ලැබෙන පිළිතුර:

ඉහත කෙටි පණිවිඩය යැවූ විට ලැබෙන පිළිතුර:
SLTB-REASONABLE PRICE 2013- MARCH BFO188 KALUBOWITIAVA 72.04 RS./KG  
මින් අදහස් කෙරෙන්නේ 2013 මාර්තු මස සඳහා කලුබෝවිටියාන තේ කම්හල ලබා දෙන සාධාරණ මිළ කි. ග්‍රෑ. 1කට රු. 72.04 බවයි.

රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්‍ද්‍රය - 1919 ඇමතීමෙන් හෝ රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්‍ද්‍රයේ වෙබ් අඩවියේ GovSMS  පිටුවෙන් එක් එක් තේ කම්හලට අදාළ කේත දැන ගත හැක.

2 වැනි ක්‍රමය:

SLTB RP  {කර්මාන්තශාලා සංකේතය} {වර්ෂය} {මාසය}

කළුබෝවිටියාන කර්මාන්තශාලාවේ (කර්මාන්තශාලා සංකේතය: BFO188) අවශ්‍ය මාසයක පැවති සාධාරණ මිල දැනගැනීම සඳහා ඉල්ලීම ඉදිරිපත්කළ යුතු කෙටි පණිවුඩය වන්නේ

SLTB RP BF0188 2012 06

ලැබෙන පිළිතුර:

ඉහත කෙටි පණිවිඩය යැවූ විට ලැබෙන පිළිතුර:
SLTB-REASONABLE PRICE 2013-JUNE BF0188 KALUBOWITIAVA 65.64 RS./KG
මින් අදහස් කෙරෙන්නේ 2013 ජූනි මස සඳහා කලුබෝවිටියාන තේ කම්හල ලබා දෙන සාධාරණ මිළ කි. ග්‍රෑ. 1කට රු. 65.64 බවයි.

උන්නතාංශ සාමාන්‍ය මිල තොරතුරු

තේ සැකසුම් ක්‍රමය සහ අදාළ ප්‍රදේශයේ උන්නතාංශය (මුහුදු මට්ටමේ සිට උස) පදනම් කරගෙන උන්තාංශ සාමාන්‍ය මිල අර්ථ දක්වනු ලැබේ.

පහත දැක්වෙන සැකසුම් ක්‍රම සඳහා උන්නතාංශ සාමාන්‍ය මිල ගණන් පවතින අතර එම එක් එක් ක්‍රමය සඳහා යොදාගත යුතු කෙටි සංකේත පහත සඳහන් කර ඇත:

  • O – සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමය
  • C – CTC ක්‍රමය
  • OC – සාම්ප්‍රදායික සහ CTC ක්‍රම

1 වැනි ක්‍රමය (a):

SLTB EA {සැකසුම් ක්‍රමය}

සාම්ප්‍රදායික සැකසුම් ක්‍රමය සඳහා නවතම උන්නතාංශ සාමාන්‍ය මිල දැනගැනීමට ඉල්ලීම ඉදිරිපත්කළ යුතු කෙටි පණිවුඩය වන්නේ:

SLTB EA O

ඉහත කෙටි පණිවිඩය යැවූ විට ලැබෙන පිළිතුර:

SLTB- ELEVATIONAL AVERAGE PRICE-ORTHODOX 2013-APRIL

UH363.56 Rs/Kg  (උඩරට ඌව)
WH 377.59 Rs/Kg  (උඩරට බටහිර)
UM 411.24 Rs/Kg  (මැදරට ඌව)
WM 416.37 Rs/Kg  (මැදරට බටහිර)
L 458.32 Rs/Kg  (පහතරට)

අදාළ සැකසුම් ක්‍රමය සඳහා විවිධ කලාපවල කිලෝග්‍රෑම් 01 ක් සඳහා නවතම උන්නතාංශ සාමාන්‍ය මිල සහිතව පිළිතුර ලැබෙනු ඇත.

1 වැනි ක්‍රමය (b)

සාම්ප්‍රදායික සැකසුම් ක්‍රමය සඳහා නවතම උන්නතාංශ සාමාන්‍ය මිල දැනගැනීමට ඉල්ලීම ඉදිරිපත්කළ යුතු කෙටි පණිවුඩය වන්නේ:

SLTB EA C

ඉහත කෙටි පණිවිඩය යැවූ විට ලැබෙන පිළිතුර:

SLTB- ELEVATIONAL AVERAGE PRICE-CTC 2013-APRIL

H  358.67 Rs/Kg  (උඩරට)
M 353.89 Rs/Kg  (මැදරට)
L  417.27 Rs/Kg  (පහතරට)

මෙයින් අදහස් කෙරෙන්නේ 2013 අප්‍රේල් මස CTC ක්‍රමය අනුව:

2 වැනි ක්‍රමය:

SLTB EA {සැකසුම් ක්‍රමය} {වර්ෂය} {මාසය}

සාම්ප්‍රදායික සැකසුම් ක්‍රමය සඳහා අවශ්‍ය මාසයක පැවති උන්නතාංශ සාමාන්‍ය මිල දැනගැනීමට ඉල්ලීම ඉදිරිපත්කළ යුතු කෙටි පණිවුඩය වන්නේ:

SLTB EA O 2012 06

SLTB EA O

SLTB- ELEVATIONAL AVERAGE PRICE-ORTHODOX 2013-APRIL

UH 330.18 Rs/Kg  (උඩරට ඌව)
WH 361.49 Rs/Kg  (උඩරට බටහිර)
UM 349.47 Rs/Kg  (මැදරට ඌව)
WM 341.87 Rs/Kg  (මැදරට බටහිර)
L 411.37 Rs/Kg  (පහතරට)

අදාළ සැකසුම් ක්‍රමය සඳහා විවිධ කලාපවල කිලෝග්‍රෑම් 01 ක් සඳහා අවශ්‍ය මාසයේ උන්නතාංශ සාමාන්‍ය මිල සහිතව පිළිතුර ලැබෙනු ඇත.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 ජූනි 24 වෙනි සදුදා, 07:54
 

මහවැලි ජලාශවල ජල මට්ටම පිළිබඳ තොරතුරු

මහවැලි අධීකාරිය විසින් මහවැලි ජලාශවල සහ රටේ අනෙකුත් ප්‍රධාන ජලාශයන්හි ජල මට්ටම් පිළිබඳ තොරතුරු ජාතික වෙබ් බිහිදොර හරහා ලබා ගත හැක. ඒ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට ජලාශ පිළිබඳ නවතම තොරතුරු අන්තර්ජාලයෙන් හෝ රජයේ GovSMS කෙටි පණිවුඩ සේවාව මගින් ලබා ගත හැක.

GovSMS කෙටි පණිවුඩ සේවය හරහා ජලාශ පිළිබඳ තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා GovSMS කෙටි පණිවුඩවලදී යොදාගැනීම පිණිස මහවැලි අධිකාරිය විසින් එක් එක් ජලාශය සඳහා අනන්‍යවූ හඳුනාගැනීමේ කේත සකස් කර තිබේ.

කෙටි පණිවුඩ සංකේත සහ ජලාශ කේත පහත සඳහන් පරිදි වේ:

WMS WL {ජලාශයේ නම}

පණිවුඩය අංක 1919 ට යැවිය යුතු වේ.

උදාහරණය: රන්දෙණිගල ජලාශය පිළිබඳ තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා පහත සඳහන් පණිවුඩය අංක 1919 ට යැවිය යුතු වේ.

WMS WL RAND

GovSMS හරහා ලැබෙන පිළිතුර පහත සඳහන් පරිදි වේ:

Randenigala, Active Storage: 110.63 MCM, Active Storage %: 23.64, As at: Nov 22, 2012.

මෙයින් අදහස් කරනුවේ 2013-11-22 දින වන විට රණ්දෙණිග/ල ජලාශයේ සක්‍රීය ධාරිතාව ජලය ඝන මීටර් මිලියන 110.6 වන බවත් එය මුළු ධාරිතාවෙහි ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් 23.64ක් බවත්ය.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 ජූනි 24 වෙනි සදුදා, 07:54
 

ඔබගේ ශ්‍රී ලංකා හඳුනා ගැනීමේ අංකය පරීක්ෂාකර බලන්න (SLIN)

දැනට ජාතික හැඳුනුම්පත්වල සඳහන්වන හැඳුනුම්පත් අංකය වෙනුවට ශ්‍රී ලංකා හඳුනාගැනීමේ අංකයක් ලබාදීමට යෝජනා වී ඇත.

පහත සඳහන් ආකෘතියට අනුව අංක 1919 ට කෙටි පණිවුඩයක් යැවීම මගින් ඔබට ඔබගේ ශ්‍රී ලංකා හඳුනාගැනීමේ අංකය පරීක්ෂා කර ගත හැක.

RGD NIC {ඔබගේ හැඳුනුම්පත් අංකය}

උදාහරණය:

හැඳුනුම්පත් අංක 582402442V දරන පුද්ගලයෙකුට ශ්‍රී ලංකා හඳුනාගැනීමේ අංකයේ තත්ත්වය දැනගැනීම සඳහා ඉල්ලීම යැවිය යුතු කෙටි පණිවුඩය වන්නේ:

“RGD NIC 582402442v”.
අංක 1919 න් ලැබෙන පිළිතුර පහත සඳහන් පරිදි වේ:
“SLIN 195824002442v”

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 ජූනි 24 වෙනි සදුදා, 07:54
 

දෛනික මාළු මිල - ලංකා ධීවර සංස්ථාව

ශ්‍රී ලංකා ධීවර සංස්ථාව විසින් ජනතාවට අංක 1919 රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ GovSMS කෙටි පණිවුඩ ක්‍රමය ඔස්සේ ද, ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ජංගම දුරකථන භාවිතා කරන්නන්ට ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් වැඩසටහන් හරහා ද දෛනික මාළු මිල ගණන් ලබාදෙනු ලැබේ.

GovSMS කෙටි පණිවුඩ ක්‍රමය ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකා ධීවර සංස්ථවේ අලෙවිහල්වල දෛනික මාළු මිල දැන ගැනීම සඳහා, GovSMS  කෙටි පණිවුඩ සඳහා යොදා ගැනීමට මත්ස්‍ය වර්ග සහ ස්ථාන සඳහා අනන්‍යවූ කේත කාණ්ඩයක් සකස්කර තිබේ.

CFC PRC [මත්ස්‍ය වර්ගය හෝ සංකේතය] [ස්ථානයේ නම හෝ සංකේතය]

උදාහරණය:- කෙලවල්ලා කිලෝ 1ක් කොළඹදී ලබාගත හැකි මිල දැනගැනීම සඳහා පහත සඳහන් කෙටි පණිවුඩය අංක 1919 ට යැවිය යුතු වේ.

CFC PRC KELAWALLA COLOMBO or CFC PRC KEL COL

පහත සඳහන් ආකාරයට පිළිතුර ලැබෙනු ඇත:

“Price of 1Kg Kelawalla/Kilawarayan/Yellowfin Tuna Rs. 490.00 as at 2013-02-15 in Colombo”
එමගින් අදහස් කරනුයේ 2013-02-15 දින කොළඹ කෙලවල්ලා ක්‍ි.ග්‍රෑ. මිල 490.00 බවයි.  මෙම එක් එක් මාළු සහ ප්‍රදේශවලට අදාළ  කේත රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්‍ද්‍රය - 1919 ඇමතීමෙන් හෝ රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්‍ද්‍රයේ වෙබ් අඩවියේ GovSMS  පිටුවෙන් එක් එක් මාළු වර්ගයට හෝ නගරයට  අදාළ කේතය දැන ගත හැක.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 ජූනි 24 වෙනි සදුදා, 07:54
 

ඔබගේ වාහන ආදායම් බලපත්‍රයේ තත්ත්වය පරීක්ෂා කරගන්න

(දැනට මෙම සේවය ලබා දෙන්නේ බස්නාහිර පළාත තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති වාහන සඳහා පමණි)

පහත සඳහන් ආකෘතියට අනුව අංක 1919 ට කෙටි පණිවුඩයක් යැවීම මගින් ඔබට ඔබගේ වාහන ආදායම් බලපත්‍රයේ තත්ත්වය පරීක්ෂා කර ගත හැක:

dmt rls {වාහන අංකය}

උදාහරණය: ලියාපදිංචි අංක KF-4409 දරණ වාහනයේ ආදායම් බලපත්‍රයේ තත්ත්වය දැන ගැනීම සඳහා යැවිය යුතු කෙටි පණිවුඩය පහත සඳහන් පරිදි වේ:

dmt rls kf-4409

ඔබට පහත සඳහන් පරිදි අංක 1919 න් පිළිතුරක් ලැබෙනු ඇත:

“Vehicle No: KF-4409 revenue License No: 6572539, Expiry Date 2013-11-18 (Information is provided by Department of Motor Traffic)”
(“වාහන අංකය: KF-4409 ආදායම් බලපත්‍ර අංකය: 6572539, කල් ඉකුත්වීමේ දිනය 2013-11-18) (තොරතුරු ලබා දුන්නේ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව)

මෙම සේවාව 2013 මැයි මස වන විටදී බස්නාහිර පළාතතේ ලියාපදිංචි වූ වාහන සඳහා පමණක් භාවිතා කල හැකි බව කාරුණික ව සලකන්න.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 ජූනි 24 වෙනි සදුදා, 07:54
 

 


ජංගම දුරකථන යෙදුම්

තැපැල් කේත

ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථනය හෝ ටැබ්(Tab) උපකරණය මගින් ශ්‍රි ලංකවේ ඕනෑම නගරයක පිහිටි තැපැල් කාර්යාලයේ තැපැල් සංකේත අංකය හා දුරකථන අංකය ලබාගත හැක. ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය තැපැල් දෙපාර්තමෙන්තුව හා සම්බන්ධවී මෙම ජංගම දුරකථන යෙදුම සාදා GNU/GPL බලපත්‍රය යටතේ මුදා හැරීම සිදුකර ඇත.

ප්‍රභව කේත (Source code) මෙම ස්ථානයෙන් ලබාගත හැක. https://github.com/KaushalyaKumarasinghe/Postal-Codes-Android-Application

යෙදුම පිළිබද වැඩිදුර තොරතුරු හෝ යෙදුම බාගත කිරිම මෙතනින් ලබා ගන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 ජූනි 24 වෙනි සදුදා, 07:54
 

ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ජංගම අන්තර්ජාල බිහිදොර


දැන් ඔබට ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්මාර්ට් දුරකතනය හෝ ටැබ් උපකරණය භාවිතයෙන් රාජ්‍ය ආයතන ලබා දෙන තොරතුරු හා සේවා ලබා ගත හැක. ඒ සඳහා භාවිතා කළ හැකි ජංගම අන්තර්ජාල බිහිදොර ‍මෙය වේ.  මෙම යෙදුම බාගත කර ගැනීමෙන් පසු එය හරහා ශ්‍රී ලංකා රජය ලබා දෙන සේවා හා තොරතුරු කරා ප්‍රවේශනය සලසන ජංගම අන්තර්ජාල යෙදුම් රාශියක් භාවිතා කළ හැක.

ජංගම අන්තර්ජාල බිහිදොර බාගතකර ගැනීම හා ඒ පිළිබඳ තොරතුරු මෙතැනින් ලබා ගත හැක.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 ජූනි 24 වෙනි සදුදා, 07:54
 

දුම්රිය කාලසටහන් තොරතුරු

මෙම යෙදුම මගින් ඔබට ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ දුම්රිය කාලසටහන්, දුම්රිය ප්‍රමාදයන් සහ ප්‍රවේශපත් මිල ගණන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගත හැක.

ජංගම දුරකතන හරහා තොරතුරු ලබාදීමේ ක්‍රියාමාර්ගය සඳහා ඉ-ස්වාභිමානී 2011 සම්මානයෙන් මෙය උපහාර ලබා ඇත.

එම යෙදුම් බාගතකර ගැනීමට හෝ වැඩිදුර තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා ‍මෙතැන ක්ලික් කරන්න.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 ජූනි 24 වෙනි සදුදා, 07:54
 

ලංකා ධීවර සංස්ථාවේ දෛනික මාළු මිල

ලංකා ධීවර සංස්ථාවේ මාළු මිල ගණන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබාදෙන මෙම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් යෙදුම මගින් දෛනික පදනමින් මාළු වෙළඳ පොළෙහි පවතින නිවැරදි මාළු මිල කඩිනමින් දැග ගත හැක.

රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය (1919) ඇමතීම මගින් ද මෙම තොරතුරු ලබා ගත හැකිය.

ලංකා ධීවර සංස්ථාව සමග එක්ව තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආයතනය විසින් සකස් කර ඇත.

එම යෙදුම් බාගතකර ගැනීමට හෝ වැඩිදුර තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා ‍මෙතැන ක්ලික් කරන්න.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 ජූනි 24 වෙනි සදුදා, 07:54
 


ජංගම දුරකථන ද්වාරය

ජංගම දුරකථන ද්වාරය

තො.ස.තා.ආ. ජංගම දුරකථන වෙබ් පිටුව

http://www.mobile.icta.lk/

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 ජූනි 24 වෙනි සදුදා, 07:54
 

 

ඉ-සේවා භාවිතය පිළිබඳ සංඛ්‍යා ලේඛන

 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn