ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ශ්‍රී ලංකාව රජය

රජය

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජන රජය නිදහස් ස්වාධීන හා ස්වෛරී රාජ්‍යයකි. 1978 ව්‍යවස්ථාව යටතේ ස්ථාපනය කරනු ලැබූ ජනාධිපති ධුරය මූලික කර ගත් පාලන ව්‍යුහයක් යටතේ පාලනය වේ. ජනාධිපතිවරයා රජයේ ප්‍රධානියා ද ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානියා ද වන අතර වසර හයක ධූර කාලයක් සඳහා ජනතාවගේ ජන්දයෙන් තෝරාපත් කරනු ලැබේ. ජනාධිපති ධුරය පූර්ණ විධායක බලතල සහිත ධූරයක් වන අතර එම බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී රාජ්‍ය ආර්ථිකයට සහ සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයට අදාළ වැදගත් විෂ්‍ය කරුණු භාරව ක්‍රියා කරනු ලබන අමාත්‍ය මණ්ඩලයක සහය ජනාධිපතිවරයාට හිමි වේ. සමානුපාතික නියෝජිත ක්‍රම යටතේ මහජනයා විසින් තෝරා ගනු ලබන මහජන නියෝජිතයන් 225 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වන පාර්ලිමේන්තුව මගින් ව්‍යවස්ථාදායක බලතල  ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. පළාත් මට්ටමේ දී මහජනතාව මගින් තෝරා පත් කරනු ලබන නියෝජිතයින්ගෙන් සමන් විත වන පළාත් සභාව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යාවස්ථාව මගින් පවරා ඇති පාලන බලතල ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර ග්‍රාමීය හා නාගරික ප්‍රදේශ වල පරිපාලනය කටයුතු හා සේවා සැපයීම පළාත් පාලන ආයතන මගින් සිදු කරනු ලබයි.
විධායකයෙන් සහ ව්‍යවස්ථාදායකයෙන් නිදහස්ව ක්‍රියාකල හැකි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව ස්ථාපනය කරනු ලැබූ අධිකරණ පද්ධතියක් මගින් ශ්‍රී ලංකාව තුල යුක්තිය පසිඳලීමේ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn