ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව

කොළඹ - ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ අගනුවර

කොළඹ පිහිටා ඇති විශාල වරාය සහ පෙරදිග - අපෙරදිග වෙළඳ මුහුදු මාර්ග ඔස්සේ එහි උපාය මාර්ගික වැදගත්කම නිසා, අවුරුදු 2000කට පමණ පෙර සිටම එය වෙළෙඳුන් අතර බෙහෙවින් ප්‍රචලිත නගරයක් විය.

 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn