ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අප අමතන්න
අප අමතන්න

ඔබට වඩාත් හොඳ සේවාවක් ලබා ගැනීමට අප වෙත දන්වන්න. මෙම වෙබ් ද්වාරය තුලින් ඔබට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය සේවාව හෝ විවෘත දත්ත පිළිබඳව කරුණාකර අපවෙත දැණුම් දෙන්න. මෙහි ඇති වැරදි හෝ අතපසුවීම් අපවෙත දැණුම් දීමද අප සතුටින් පිලිගන්නෙමු.

මෙම වෙබ් අඩවිය පරිපාලනය ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය විසින් සිදුකරන අතර වැඩිදුර තොරතුරු, පැහැදිලි කිරීම්, යෝජනා හෝ විවේචන සඳහා අප අමතන්න

ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය

160/24, කිරිමණ්ඩල මාවත,
කොළඹ 5.
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන
: +94-11-236 9100
ෆැක්ස්
: +94-11-236 9091
ඉ-තැපැල
: bhagya[at]icta.lk

reload.gifSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn